LABOR Obsługa Bhp Ppoż.

mgr Małgorzata Stefańska

Firma LABOR zajmuje się kompleksową obsługą zakładów pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochroną przeciwpożarową oraz prowadzeniem spraw kadrowych – prawo pracy.

Biuro Bhp LABOR ma swoją siedzibę w Poddębicach, ul. Południowa 1/41.

Obsługa bhp obejmuje: audyt – kontrolę stanu bhp pomieszczeń pracy w zakładach, audyt dokumentacji bhp, kompleksowe szkolenia w zakresie bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej, dla wszystkich grup pracowniczych oraz pracodawcy.

Szkolenia realizowane są w siedzibie zakładu pracy, siedzibie biura bhp LABOR oraz w innym, wyznaczonym miejscu.

Biuro zajmuję się kompleksowym sporządzaniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz odpowiednimi rozporządzeniami.

Oferuje usługi w zakresie min.:

 • sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy, opracowywanie odpowiednich programów szkoleń, opracowywanie szczegółowych instrukcji bhp na stanowiskach pracy,
 • prowadzenia postępowań powypadkowych w zakresie wypadków,
 • doborze odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • organizacji szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • pośrednictwa w wyposażaniu pomieszczeń pracy, stanowisk pracy w stosowne: instrukcje, tablice, znaki, piktogramy, apteczki pierwszej pomocy,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej akta osobowe, związanej z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników,
 • opracowanie innych aktów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp oraz prawo pracy np. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz inne obowiązujące zarządzenia,
 • reprezentowanie pracodawcy w trakcie kontroli PIP, PIS, PSP,
 • kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji i obsługi pomiarów środowiska pracy, pomiarów elektrycznych, kontroli kominiarskich, gazowych,
 • inne usługi wynikające z przepisów bhp, ppoż, prawa pracy,

Zakłady pracy korzystający z usług biura LABOR, zdobyli min.: DYPLOM PIP przystępując do udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy pt. Zdobądź DYPLOM PIP.

Oganizacje

Małgorzata Stefańska LABOR jest członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia pracowników służby bhp w Sieradzu.

Współpraca

LABOR obsługa bhp ppoż., współpracuje min.: z takimi zakładami pracy jak:

Administracja publiczna typu: Szkoły, Przedszkola, Urzędy Gmin, Biblioteki Publiczne.

Zakłady pracy wykonujące usługi w branży: budowa dróg, budowa obiektów mieszkalnych, oczyszczalnia ścieków, obróbka i skrawanie metalu, hydraulika, mechanika pojazdowa, transport drogowy, usługi hotelarskie, gastronomiczne, fryzjerskie, stolarskie, ubezpieczeniowe i finansowe, sprzedaż detaliczna – sklepy, itp.