Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Zobowiązany jest przepisami prawa pracy i stosownymi rozporządzeniami chronić zdrowie i życie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Obsługa bhp zakładu pracy polega na przeprowadzaniu audytu – kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obsługa bhp LABOR polega na bieżącym informowaniu pracodawcy, kierownika zakładu pracy
o występujących nieprawidłowościach występujących w zakładzie pracy, oraz podjęciu stosownych działań naprawczych, profilaktycznych celem ich usunięcia.

Przeprowadzanie okresowych, rocznych analiz bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy.

Uczestnictwo w trakcie kontroli przez organa zewnętrzne upoważnione do kontroli zakładu pracy takie jak.: PIP, PIS, PSP .

Wykonywanie realizacji nakazów i decyzji wydanych przez PIP, PIS, PSP.

Wykonywanie innych czynności z zakresu bhp, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych.

Obsługa zakładów pracy w zakresie bhp, oparta jest na wieloletnim doświadczeniu.