Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Zobowiązany jest przepisami prawa pracy i stosownymi rozporządzeniami chronić zdrowie i życie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Obsługa bhp LABOR współpracuje i organizuje kompleksową obsługę dotyczącą pomiarów środowiska pracy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Pomiary środowiska pracy wykonywane są przez akredytowane laboratoria.

Badania i pomiary – czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy obejmują:

  • pomiary hałasu,
  • pomiary zapylenia, w tym: stężenia pyłu całkowitego, respirabilnego i wolnej krystalicznej krzemionki,
  • pomiary pól elektromagnetycznych,
  • ocenę stanowisk komputerowych,
  • pomiary skuteczności wentylacji,
  • pomiary stężenia metali w powietrzu,
  • pomiary stężenia substancji toksycznych w powietrzu,
  • pomiary mikroklimatu (zimnego, ciepłego, umiarkowanego),
  • pomiary wydatku energetycznego,
  • pomiary drgań i wibracji.

Po przeprowadzonych badaniach obsługa bhp LABOR przygotowuje karty i rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy oraz sporządza harmonogram kolejnych badań.

W sytuacjach przekroczeń dopuszczalnych wartości NDN lub NDS obsługa bhp LABOR zajmuje się wdrożeniem odpowiedniego planu działań naprawczych, który obniży poziom natężeń lub stężeń poszczególnego czynnika.